خانه / بایگانی برچسب: خرید پروژه

بایگانی برچسب: خرید پروژه

پاورپوینت برنامه نویسی میکروکنترولر های سری AVR در نرم افزار بسکام به همراه تصاویر آموزشی

چکیده پاورپوینت برنامه نویسی میکروکنترولر های سری AVR در نرم افزار بسکام به همراه تصاویر آموزشی در ۱۵۳ صفحه دسته بندی برق فرمت فایل ppt حجم فایل ۹۰ کیلو بایت پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود چکیده: پاورپوینت برنامه نویسی میکروکنترولر …

ادامه نوشته »

پاورپوینت بررسی میکروکنترولر های سری AVR به همراه تصاویر آموزشی

چکیده AVR هامیکرو کنترلرهای ۸ بیتی هستند بر اساس سازماندهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ RISCعمل می کنند عملیات را با سرعت ودر یک کلاک سیکل انجام می دهند استفاده از زبانهای سطح بالا برای برنامه نویسی مانند c BASIC کاهش حجم کد تولیدی ودر نتیجه سرعت بالاتر دسته بندی برق فرمت فایل ppt حجم …

ادامه نوشته »

پاورپوینت پیکره بندی تایمر / کانتر ها در میکروکنترولر های سری AVR به همراه تصاویر آموزشی

چکیده AVR ها نهایتا دارای سه تایمر کانتر هستند (به جز MEGA128 که ۴ تایمر دارد) به علت وجود این سه تایمر کانتر در میکرو نمونه AT90S8535 در این بخش قصد داریم به معرفی تمام تایمر کانتر ها و رجیستر های مربوطه و سپس پیکره بندی آنها در محیط BASCOME …

ادامه نوشته »

مقاله کانکتور PLC مجهز به اتصال فیزیکی PLC به فیبر برای ماژول های داخلی چند کاناله برای پیاده سازی صفحات مدار نوری

چکیده یک کانکتور موج فیبر به نام مدار موج نوری مسطحPlanar lightwave circuit (PLC) که برای تشخیص واسط قابل دریافت در ماژولهای نوری مبتنی بر PLC برای ساخت صفحات مدار نوری مقرون به صرفه طراحی شده در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت این کانکتور می تواند بین PLC …

ادامه نوشته »

جزوه کامل درس مدار های الکتریکی ۲ – بخش دوم – ۶۲ صفحه

چکیده جزوه کامل درس مدار الکتریکی ۲ شامل ۶۲ صفحه اسکن شده دسته بندی برق فرمت فایل pdf حجم فایل ۴٫۸۰۹ مگا بایت پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود چکیده: جزوه کامل درس مدار الکتریکی ۲ شامل ۶۲ صفحه اسکن شده …

ادامه نوشته »

جزوه کامل درس مدار های الکتریکی ۲ – بخش سوم – ۵۴ صفحه

چکیده جزوه کامل درس مدار الکتریکی ۲ شامل ۵۴ صفحه اسکن شده دسته بندی برق فرمت فایل pdf حجم فایل ۴٫۳۲۴ مگا بایت پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و دانلود چکیده: جزوه کامل درس مدار الکتریکی ۲ شامل ۵۴ صفحه اسکن شده …

ادامه نوشته »

جزوه کامل درس مدار های الکتریکی ۳ – فصل اول – ۳۲ صفحه

ﻓﺼﻞ اول ﯾﺎد ﺁورﯼ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﮐﻠﯽ ﻣﺪارهﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺁورﯼ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ٌ ﻋﻤﺪﺗﺎ در دروس ﻣﺪارهﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ١و٢ دورﻩ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ دروس دﯾﮕﺮ در هﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدهﺪف از اﯾﻦ ﮔﺮد ﺁورﯼ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﻴﻖ …

ادامه نوشته »

جزوه کامل درس مدار های الکتریکی ۳ – فصل دوم – ۸ صفحه

چکیده ﮔﺮاﻓﻬﺎی ﺷﺒﻜﻪ و ﻗﻀﻴﻪ ﺗﻠﮕﺎن در ﻓﺼﻞ ١ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﻬﻢ و ﺧﻮاص ﻣﺪارهﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ داﺷﺘﻴﻢ و ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ در دروس ﻣﺪارهﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را ﻳﺎد ﺁوری ﻧﻤﻮدﻳﻢ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ هﺪف ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاص ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ، ﺑﻬﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ آﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮدﻩ …

ادامه نوشته »

جزوه کامل درس مدار های الکتریکی ۳ – فصل سوم – ۲۴ صفحه

چکیده ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮﻩ وﻣﺶ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و دو ﻓﺼﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روشهﺎی آﻠﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد از ﺁﻧﺠﺎ آﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪهﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺒﻜﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوﺷﻬﺎی ﮔﺮﻩ، ﻣﺶ (و ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻪ و …

ادامه نوشته »

جزوه کامل درس مدار های الکتریکی ۳ – فصل چهارم – ۱۰ صفحه

ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ وآﺎت ﺳﺖ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روش هﺎﯼ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ و ﮐﺎت ﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ و آﺎتﺳﺖ دارای اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮﻩ و ﻣﺶ ﺑﻮدﻩ از ﺟﻤﻠﻪ آﺎرﺑﺮد ﺁن در ﺷﺒﻜﻪهﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاف …

ادامه نوشته »